هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام با محوریت جوانان متدین و تحصیل کرده شکل گرفته است.