« قُل لا أَسئَلُكُم عَلَیهِ أَجراً إِلاَّ المَوَدَّةَ فِی القُربى »

راه نجات از غرق شدن در ظلمات، پناه بردن به کشتی نجات اهل بیت است. «انما مثل اهل بیتی فیکم کسفینة نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق». در هیئت حضرت علی اکبر (ع) با توسل به این خاندان، فرمان خداوند و رسول گرامیش را اطاعت کرده و از فضایل معنوی آن عزیزان بهره مند می شویم.